〜 SIGNAL STAFF 〜

 

【氏名】 福岡 大嗣

 

【役割】 SIGNAL事務局長(代表代理)

 

【氏名】 筧 明夫

 

【役割】 SIGNAL会計担当

 

【氏名】片桐 辰徳

 

【役割】SIGNAL装具担当

 

【氏名】田中 元規

 

【役割】SIGNAL広報担当

 

【氏名】岩田 研二

 

【役割】SIGNAL国際部担当

 

 

 

 【氏名】 白井 端樹

  

 【役割】 SIGNAL庶務担当